Zasady i Warunki

Warunki korzystania ze strony www.kerakoll.com

Strona internetowa www.kerakoll.com (zwana dalej „Stroną”) jest własnością spółki Kerakoll S.p.A. (zwanej dalej „Kerakoll”) i stanowi internetowy serwis informacyjny prowadzony przez Kerakoll.

Niniejsze Warunki określają zasady, na których możliwe jest korzystanie z naszej Strony oraz oferowanych przez nas produktów i usług.

Aby korzystać ze strony, należy zaakceptować warunki sformułowane poniżej. W przypadku braku akceptacji tych warunków prosimy o niekorzystanie ze Strony.

Prawa autorskie i znaki handlowe

Cała zawartość Strony, w tym teksty, informacje, dokumenty, znaki handlowe, logo, obrazy, grafiki, ich rozmieszczenie i adaptacja są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi ochrony znaków towarowych oraz są objęte prawami autorskimi (copyright).


Cała zawartość Strony wymieniona powyżej i wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej należy traktować jako wyłączną własność firmy Kerakoll.


Strona może również zawierać obrazy, dokumenty, logo i marki osób trzecich, które wyraźnie upoważniły Kerakoll do opublikowania ich na stronie www.kerakoll.com. Również wyżej wymienione materiały osób trzecich są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi ochrony znaków towarowych oraz objęte prawami autorskimi (copyright).


Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za licencję na prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej, a użytkownik potwierdza, że nie będzie sprzedawał, udzielał licencji, wypożyczał, modyfikował, dystrybuował, kopiował, reprodukował, przekazywał, publicznie wyświetlał, publicznie wykonywał, publikował, dostosowywał, modyfikował lub tworzył dzieł pochodnych.

W szczególności pobieranie materiałów ze Strony jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy jest wyraźnie dozwolone z odpowiednim wskazaniem na stronach internetowych; zezwolenie to dotyczy wyłącznie wykorzystywania pobranych materiałów do celów osobistych i niekomercyjnych, natomiast wszelkie inne formy użytkowania są zabronione.


Żaden zapis na Stronie nie może być interpretowany jako wyraźna lub milcząca zgoda dla osób trzecich na korzystanie ze znaków towarowych, tekstów, obrazów, grafiki, dźwięków i wszelkich innych elementów podlegających ochronie praw, o których mowa w poprzednich akapitach.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na Stronie


Choć Kerakoll dokłada wszelkich starań, aby weryfikować wiarygodność i dokładność informacji zawartych na Stronie oraz aktualizować je, nie gwarantuje kompletności lub aktualności tych informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, braki, niekompletność lub nieścisłość. Kerakoll nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. W celu uzyskania dodatkowych informacji użytkownik proszony jest o bezpośredni kontakt z Kerakoll S.p.A. pod adresem: info@kerakoll.com.


Działanie Strony


Kerakoll nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z jakichkolwiek zakłóceń, wstrzymania, opóźnienia lub nieprawidłowości łączenia ze Stroną wynikających z dostawy energii elektrycznej lub usług telefonicznych lub nieprawidłowego działania sieci internetowej, a także z powodu pobierania materiałów znajdujących się na Stronie (tam, gdzie jest to dozwolone), w tym za uszkodzenia sprzętu komputerowego przez wirusy.


Linki powiązane ze Stroną


Kerakoll nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek innej strony, do której można uzyskać dostęp ze Strony lub za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do Strony. Kerakoll informuje, że nie ma kontroli nad zawartością tych stron i jako osoba trzecia nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały, w tym reklamy, umieszczane na tych stronach ani za oferowane na nich produkty lub usługi. Takie produkty lub usługi nie mogą być uważane za sponsorowane, udostępniane lub wspierane w jakikolwiek sposób przez Kerakoll.

Wykorzystywanie do celów zgodnych z prawem

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony i jej usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, a w każdym razie bez naruszania praw osób trzecich i zwracając szczególną uwagę na zasady ochrony danych, przepisy prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz ochrony danych osobowych, obowiązujące przepisy dotyczące cyberprzestępczości i przepisy telekomunikacyjne.

Zawieszenie lub przerwa w dostępie do strony internetowej

Kerakoll zastrzega sobie prawo do trwałego lub tymczasowego przerwania lub zawieszenia dostępu do strony internetowej z dowolnego powodu, w tym jeżeli jego zdaniem dostęp ten narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków lub obowiązujących przepisów prawa.

Zarejestrowani użytkownicy

Użytkownik, który zamierza zarejestrować się w obszarach, sekcjach lub określonych usługach na Stronie, zobowiązuje się do przekazania informacji (jego dotyczących) kompletnych, aktualnych i zgodnych z prawdą. Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego powiadamiania Kerakoll o wszelkich zmianach danych dotyczących jego profilu. Kerakoll zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości wprowadzonych danych oraz do odmowy użytkownikowi dostępu do strony internetowej lub któregokolwiek z jej zasobów, usług lub treści.

Użytkownik, który loguje się, aby uzyskać dostęp do tej Strony lub jej części, zobowiązuje się do użycia opcji wylogowania, aby zamknąć sesję. Kerakoll zastrzega sobie prawo do „wylogowania” tych użytkowników, których konto po zalogowaniu pozostaje w trybie gotowości przez okres czasu uznany za zbyt długi.

Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła, numeru konta i wszelkich innych danych, a także za operacje wykonywane na jego koncie. Każde nieautoryzowane użycie konta użytkownika lub inne naruszenie bezpieczeństwa należy niezwłocznie zgłosić.

Komunikaty i informacje przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem Strony

Użytkownik przyjmuje na siebie wszelką i wyłączną odpowiedzialność za treść wysyłanych wiadomości oraz oświadcza i zapewnia, że zdobył je w sposób zgodny z prawem, zwalniając Kerakoll ‑ a także firm lub podmiotów z nim związanych lub przez niego kontrolowanych, członków ich zarządów i pracowników ‑ z wszelkich wynikających stąd roszczeń odszkodowawczych i wszelkich możliwych obciążeń wynikających z roszczeń lub działań osób trzecich przeciwko Kerakoll, wyżej wymienionym firmom i podmiotom, dotyczącym odszkodowania za działania użytkownika lub osób przez niego upoważnionych do dostępu do strony internetowej Kerakoll.

Wszelkie informacje i materiały dostarczone przez jakiegokolwiek użytkownika za pośrednictwem Strony nie będą uważane za poufne ani zastrzeżone. W związku z tym Kerakoll zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z tych informacji i materiałów w sposób, który uzna za odpowiedni. Każdy, kto przesyła materiały lub informacje, wyraża zgodę na ich publikację i oświadcza, że spółka Kerakoll nie będzie pociągana do odpowiedzialności ani zobowiązywana do odszkodowania z tytułu jakichkolwiek działań osób trzecich w związku z tymi materiałami i informacjami.

Polityka prywatności i pliki cookie

Informacje o ochronie danych osobowych i wykorzystywaniu plików cookie znajdują się w odrębnej części Strony.

Odnośne przepisy prawa

Niniejsze Warunki oraz wszelkie roszczenia i spory z nimi związane oraz zawartość niniejszej Strony podlegają wyłącznie prawu włoskiemu i zgodnie z nim są interpretowane oraz wykonywane.