Prywatność i Cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13–14 rozporządzenia UE 2016/679

Podmioty, których dane dotyczą: Osoby korzystające z serwisu internetowego

Kerakoll S.p.A. jako Administrator przetwarzania Państwa danych osobowych, w myśl Rozp.(UE) 2016/679, w dalszym ciągu zwanego “RODO”, niniejszym podaje do wiadomości, że przytoczone przepisy przewidują ochronę osób, których dane dotyczą oraz zakładają, że takie przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami poprawności, zgodności z prawem, transparentności oraz zachowaniem jako poufnych Państwa danych i Państwa praw.

Państwa dane osobowe zostaną przetworzone zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami prawa oraz zgodnie z przewidzianym w nich obowiązkiem poufności.

Cel przetwarzania danych

W szczególności Państwa dane zostaną przetworzone dla następujących celów, powiązanych z wdrożeniem procedur związanych ze zobowiązaniami prawnymi lub umownymi:

Cele korzystania z serwisu.

Przetwarzanie danych funkcjonalnych przy wypełnieniu takich zobowiązań jest konieczne dla prawidłowego zarządzania stosunkiem, a ich przekazanie jest obowiązkowe dla zrealizowania wyżej wskazanych celów. Ponadto Administrator podaje do wiadomości, że ewentualne nie przekazanie lub błędne przekazanie, jakiejś istotnej informacji, może uniemożliwić Administratorowi zagwarantowanie odpowiedniości samego przetwarzania.

Metody przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

  • Przy użyciu komputerów obliczeniowych z oprogramowaniem sterowanym przez Osoby Trzecie;
  • Przy użyciu komputerów obliczeniowych z oprogramowaniem sterowanym i programowanym bezpośrednio.

Przetwarzanie jakichkolwiek danych odbywa się zgodnie z procedurami, o których mowa w artykułach. 6, 32 RODO oraz przez przyjęcie odpowiednich przewidzianych środków bezpieczeństwa.

Przekazywanie danych

Państwa dane zostaną ujawnione wyłącznie podmiotom kompetentnym i starannie powołanym do wykonania usług koniecznych dla prawidłowego zarządzania stosunkiem, z zagwarantowaniem ochrony praw osoby, której dane dotyczą.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby wyraźnie upoważnione do tego celu przez Administratora, a w szczególności przez następujące kategorie pracowników:

  • Biuro Marketingowe;
  • Systemy Informatyczne.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać przekazane osobom trzecim, takim jak:

  • Firmy, które prowadzą zwykłą i nadzwyczajną obsługę strony internetowej.

Ujawnianie danych

Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane w żaden sposób.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać przekazane, wyłącznie w celach powyżej wskazanych, do następujących państw:

  • państwa UE

Okres przechowywania

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celów oraz minimalizacji danych, w myśl art. 5 RODO, okres przechowywania Państwa danych osobowych:

  • jest nie dłuższy niż zakończenie świadczenia usług.

Zarządzanie plikami cookie

W przypadku Państwa wątpliwości lub niepokoju w związku z wykorzystaniem plików cookies, zawsze można uniemożliwić ich zapisywanie i odczyt, np. wprowadzając zmiany w ustawieniach prywatności Państwa wyszukiwarki, po to aby zablokować określone ich rodzaje.

Ponieważ każda przeglądarka, a często również różne wersje tej samej przeglądarki, różnią się od siebie, osoba, która samodzielnie chce ustawić preferencje swojej przeglądarki znajdzie szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w wytycznych dla swojej przeglądarki. W celu ogólnego zapoznania się ze sposobami działania najczęściej używanych wyszukiwarek, mogą Państwo odwiedzić stronę www.cookiepedia.co.uk.

Reklamodawcy pozwalają ponadto zrezygnować z otrzymywania docelowych ogłoszeń, w przypadku takiej woli. Nie uniemożliwia to ustawienia zapisu plików cookie, ale przerywa korzystanie z nich i zbieranie ich przez niektóre spółki.

Więcej informacji i wskazówki dotyczące rezygnacji można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu.

Administrator: Administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami prawa jest spółka Kerakoll S.p.A. (Via dell’Artigianato 9 , 41049 Sassuolo (MO); e‑mail: risorseumane@kerakoll.com; tel.: +39 0536 816511; NIP: 01174510360) w osobie ROMANO SGHEDONIEGO – upoważnionego przedstawiciela.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), do ograniczenia przetwarzania, aktualizacji, sprostowania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych oraz – ogólnie – do wykonywania przysługujących jej praw wynikających z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RODO.

Rozporządzenie UE nr 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ‑Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeżeli nie zostały jeszcze zapisane oraz do otrzymania ich w zrozumiałej postaci.

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do otrzymania informacji:
a. o pochodzeniu danych osobowych;
b. o celach i sposobie przetwarzania;
c. o metodologii stosowanej w przypadku przetwarzania danych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych;
d. o danych identyfikacyjnych administratora, podmiotów przetwarzających oraz przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5, ustęp 2;
e. o podmiotach lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione lub które mogą zapoznać się z nimi jako przedstawiciel wyznaczony na terytorium Państwa, o podmiotach przetwarzających.

3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do otrzymania:
a. aktualizacji, sprostowania, lub wówczas gdy jest zainteresowana, uzupełnienia danych;
b. usuwanie, przekształcenie na anonimowe albo zablokowanie przetwarzanych danych z naruszeniem prawa, w tym danych, których przetwarzanie nie jest konieczne w związku z celami dla jakich dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
c. Potwierdzenie, że operacje o których mowa pod lit. a) i b) zostały podane do wiadomości, także pod względem treści, osobom, którym dane zostały ujawnione lub rozpowszechnione, za wyjątkiem przypadku, w którym spełnienie takiego obowiązku okazałoby się niemożliwe lub zakłada użycie środków jawnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa;
d. przenoszenie danych.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części:
a. z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, chociaż są istotne dla celów zbierania;
b. do przetwarzania Państwa danych osobowych, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub w celach sprzedaży bezpośredniej, albo dla przeprowadzania badań rynkowych lub przesyłania korespondencji handlowej.

Polityka plików cookies

(Orzeczenie Inspektora Danych Osobowych z dnia 8 maja 2014 r. opublikowane w Dz.U. nr 126 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie transpozycji dyrektywy 2002/58/WE)
Plik cookies są plikami tekstowymi często niewielkimi, które serwisy odwiedzane przez użytkownika wysyłają na jego terminal (zazwyczaj przeglądarkę), w którym zostają zapisane, żeby zostały przesłane do tych serwisów, przy kolejnych odwiedzinach tego samego użytkownika. Poza plikami cookies rozporządzeniu Komisji ds. danych osobowych podlegają także analogiczne narzędzia (web beacon/web bug, clear GIF lub inne), które umożliwiają identyfikację użytkownika lub terminalu.
Podczas przeglądania strony na urządzeniu użytkownika mogą również pojawić się pliki cookie wysyłane z innych stron lub serwerów internetowych (tak zwane. „osoby trzecie”), mogących zawierać pewne elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron z innych domen) ze stron, które użytkownik odwiedza.
Plik cookies, znajdujące się w dużych ilościach w wyszukiwarkach użytkowników i czasami długo w nich przechowywane, są wykorzystywane w różnych celach: uwierzytelniania, monitorowania sesji, zapisu informacji na temat specyficznych konfiguracji dotyczących użytkowników, którzy mają dostęp do serwera, etc. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.
W celu wprowadzenia regulacji dla takich urządzeń, konieczne jest ich rozróżnienie, biorąc pod uwagę, że nie ma parametrów technicznych, które by je odróżniały na podstawie celów osoby, która z nich korzysta. Ponadto w tym kierunku podszedł sam ustawodawca, który wprowadzając w życie przepisy dyrektywy 2009/136/WE, przywrócił obowiązek uzyskania uprzedniej i świadomej zgody użytkowników na instalację plików cookie wykorzystywanych do celów inne niż czysto techniczne (zob. art. 1 ust. 5 lit. a) dekretu. Leg. z dnia 28 maja 2012 r. nr 69, zmieniający treść art. 122 Kodeksu.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie używanych przez stronę products.kerakoll.com

Podczas odwiedzania niniejszej strony na komputerze lub innym urządzeniu są wprowadzane są tylko „first party cookies” (generowane i używane przez tę stronę). Należy zauważyć, że wyłączenie tych plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania ze strony i uniemożliwić pełne korzystanie z jej funkcji i usług.

Rodzaje plików cookies

Pliki cookies przeglądania

Są to pliki cookies, które zapewniają normalne przeglądanie i korzystanie z serwisu internetowego oraz umożliwiają połączenie między serwerem a wyszukiwarką użytkownika. Te pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie serwisu i pozwalają wyświetlać treści na używanym urządzeniu. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą być niedostępne. Pliki cookies przeglądania są plikami technicznymi i są konieczne dla działania serwisu.

Funkcjonalne pliki cookie

Są to pliki cookie przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu, które na żądanie użytkownika zapamiętują jego wybory, aby umożliwić mu przypomnienie ich w celu optymalizacji i zapewnienia ulepszonej i spersonalizowanej nawigacji w ramach usługi lub dostępu do niniejszej strony (np. rejestracja hasła w profilach osobistych, rejestracja produktów w koszyku, aby mieć możliwość ich odnalezienia przy kolejnym wejściu na daną stronę, zapisanie wybranego języka, wyświetlanie filmu lub możliwość komentowania na blogu itp.). Funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania strony, ale poprawiają jakość i komfort przeglądania.

Analityczne pliki cookie

Są to pliki cookie, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, np. jakie strony odwiedza najczęściej. Ta strona korzysta z plików cookie osób trzecich „Google Analytics” – narzędzia do analizy statystyk udostępnianego i zarządzanego przez Google. System Google Analytics na stronie www.products.kerakoll.com został skonfigurowany tak, aby ograniczyć możliwość identyfikacji plików cookie; zostały również wyłączone funkcje, które pozwalają na porównywanie informacji przez osoby trzecie. Przy takich ustawieniach ten rodzaj pliku cookie jest równoważny z technicznym plikiem cookie. Przydatne adresy, pod którymi znajdują się informacje pozwalające lepiej zrozumieć politykę prywatności Google Analytics: ‑ http://www.google.com/analytics/terms/it.htmlhttp://www.google.com/privacypolicy.html. Analityczne pliki cookie nie są niezbędne do działania strony.

Jak wyłączyć pliki cookies

Uwaga: w przypadku wyłączenia przez użytkownika wszystkich rodzajów plików cookies (w tym także technicznych), niektóre funkcje serwisu mogą być ograniczone lub niedostępne.

Aby wyłączyć bezpośrednio z przeglądarki rodzaje plików cookie używanych przez tę stronę, należy postępować zgodnie z wytycznymi dla danej przeglądarki.

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it‑it/windows7/how‑to‑manage‑cookies‑in‑internet‑explorer‑9

Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Więcej informacji na temat kontroli, zarządzania i usuwania plików cookie na urządzeniu można znaleźć na stronie: http://webcookies.org, lub http://www.allaboutcookies.org/manage‑cookies/index.html lub http://www.wikihow.com/Disable‑Cookies
W przypadku korzystania z wyszukiwarki internetowej, nieobecnej w powyższym spisie, prosimy o odwołanie się do dokumentacji lub instrukcji online własnej wyszukiwarki, w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Informuje się użytkowników, że administrator danych jest jedynie technicznym pośrednikiem linków zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek modyfikacji.

Stosowanie niniejszej informacji

W razie wątpliwości dotyczących niniejszej informacji należy przede wszystkim skontaktować się z Kerakoll S.p.A. pocztą elektroniczną pod adresem info@kerakoll.com

Zmiany niniejszej informacji

Kerakoll S.p.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej informacji w celu dostosowania do zmian, jakie ewentualnie zostaną wprowadzone w przepisach prawa, a także uwzględnienia sugestii pracowników, klientów, współpracowników i użytkowników. W przypadku zmian dokonanych przez Kerakoll S.p.A. obok linku do informacji o stronie internetowej na stronie głównej dotyczącej prywatności na głównej stronie products.kerakoll.com pojawi się słowo „aktualizacja”.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w informacjach Kerakoll S.p.A. opublikuje te zmiany w sposób widoczny.