ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ